Srpski | English | Russian
Javor d.o.o. - proizvodnja konfekcije i tkanina, export-import, trgovina
Javor Ivanjica since Javor proizvodnja
O nama Proizvodnja Download Reference Kontakt


kontakt Info

Adresa:
Sađavac 179, 32250 Ivanjica, Srbija

Kontakt:
javor@nadlanu.com

Komercijala:
komercijala@javor.rs

Spoljna trgovina:
spoljnatgovina@javor.rs

Održavanje:
odrzavanje@javor.rs

Tehnička priprema:
priprema@javor.rs

Predstavništvo Beograd:
rovaj@eunet.rs
O nama


Misija

JAVOR d.o.o. je firma koje se bavi proizvodnjom lake konfekcije najvišeg kvaliteta.

Potrošačima pružamo modernu i pre svega kvalitetnu konfekciju dajući time svojevrstan doprinos sveukupnom zadovoljstvu potrošača. Svrha postojanja, rada i razvoja JAVOR d.o.o. je ispunjenje značajne društvene uloge u zadovoljenju potreba potencijalnih klijenata.

Odgovarajućom infrastrukturom uz modernu organizaciju, kvalitetnim menadžmentom, stručnošću, i visokim profesionalizmom svih zaposlenih omogućavamo sigurno i redovno snabdevanje konfekcijom najvišeg stila, dizajna i kvaliteta. Timskim radom, stimulišući kreativnost pojedinaca, Javor d.o.o. stvara pogodnu radnu atmosferu i zadovoljstvo zaposlenih primerenim nagrađivanjem.

.......................................................................................

Vizija

Vizija naše kompanije je da postane regionalni lider u oblasti proizvodnje lake konfekcije, da bude predvodnik na području Balkana po kvalitetu proizvoda iz ove oblasti. To planiramo da ostvarimo strategijom konstantnog ulaganja u razvoj i modernizaciju postojećih proizvodnih kapaciteta i kroz dalje diversifikacije u srodne delatnosti unutar branše.

Na taj način ćemo svojim kupcima moći da ponudimo raznovrsniji i kvalitetniji proizvod a samim tim da unapredimo ukupno poslovanje firme. S obzirom na geografski položaj, kao i orijentaciju Republike Srbije ka evropskim i drugim regionalnim integracijama, JAVOR d.o.o. u razvojnom smislu prati ovaj integracijski proces i sebe vidi kao kompaniju koja zauzima lidersku poziciju na tržištu lake konfekcije.

.......................................................................................

Ciljevi

Fundamentalni cilj kome firma JAVOR d.o.o. stremi, je potpuno zadovoljstvo kupca.

Iz toga cilja proističu svi ostali ciljevi.

Znati da smo potrebni nekome, učiniti nekoga zadovoljnim, činiti druge uspešnim, biti svestan svoga rada, je naša inspiracija koja daje snagu svim zaposlenim u ostvarenju navedenih ciljeva. U novoj razvojnoj politici poslovanja akcenat će biti na razvoju tržišta, i iskorišćavanju svih potencijalnih šansi koje se ukazuju, imajući u vidu pozitivan trendove u razvoju lake konfekcije.


.......................................................................................

Istorijat

Javor je osnovan 1948. godine kao udruženje za obavljanje određenih servisnih aktivnosti: pekara, prodavnica hleba, klanica i mesara, mlin, berbernica, obućarska radnja, bioskop i vunovlačarska radnja. Sa tekstsilom započinje proizvodnju 1958. godine a u periodu od 1980. do 1989. godine kao tekstilna kompanija ima najveći izvoz tekstila. Zapošljava oko 3.700 radnika i ima proizvodnju u 18 fabrika u opštini Ivanjica i van nje i sopstvenu maloprodajnu mrežu sa 30 prodavnica.

U periodu ekonomskih sankcija menjao se broj zaposlenih, kroz neophodno penzionisanje ili prekidanje radnog odnosa. Uz pomoć Vlade Republike Srbije za ekonomsko-finansijsku konsolidaciju Javora najveći odliv radnika je bio kroz dva socijalna programa.

U Javoru je tokom 2002. godine implementiran socijalni program u skladu sa Programom poslovno-finansijske konsolidacije preduzeća na taj način što je Ministarstvo za rad i zapošljavanje iz sredstava subvencija, preko Fonda za razvoj Republike Srbije odobrio iznos od 64,7 miliona dinara za regulisanje ekonomsko socijalnog položaja 501 zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. Od 501 zaposlenog 4 radnika su prijavljenja Tržištu rada, za 196 radnika je isplaćeno po 10 prosečnih zarada, a za 300 radnika je isplaćeno po 6.000,00 dinara za jednu godinu staža.

U skladu sa zaključkom Ministarstva za privredu i privatizaciju, Ministarstvo za rad i zapošljavanje je u 2003. godini, takođe iz sredstava subvencija finansiralo sprovođenje socijalnog programa za zaposlene kojima je prestao radni odnos usled organizacione, poslovno-tehničke i ekonomsko-finansijske konsolidacije, kojom prilikom je za 803 zaposlena regulisan ekonomsko-socijalni položaj na taj način što je 5 radnika prijavljeno Tržištu rada, za 599 zaposlenih je isplaćeno po 10 prosečnih zarada, a za 199 zaposlenih je isplaćeno po 6.000,00 dinara za jednu godinu staža.

Nakon isplaćenih socijalnih programa u preduzeću u 2003. godini ostaje zaposleno 1.106 radnika.

Osnovna delatnost je proizvodnja konfekcije u dva proizvodna pogona u Ivanjici i tkanine od viskoze u pogonu Tkačnice. Poseduje deo preduzeća za upošljavanje invalida rada sa 60 zaposlenih, Javor-tex do 2003. godine po Zakonu o privatizaciji Javor nije prodat metodom javnog tendera pa je Agencija za privatizaciju oglasila restrukturiranje preduzeća. U naredne dve godine Javor je iz sopstvenih sredstava regulisao smanjenje broja zaposlenih proglašavanjem tehnoloških viškova na bazi organizacionih promena. Nakon privatizacije Javora u 2006. godini, deo biznis plana poslovanja su i mere racionalizacije broja zaposlenih. Čuvanjem socijalnog mira u periodu pripreme za privatizaciju, nije ispoštovana potreba preduzeća, da struktura zaposlenih odgovara tehničko-tehnološkom proizvodnom procesu. Zadržan je veliki broj radnika koji koriste česta odsustva po raznim osnovama, imaju nisko ostvarenje radnog učinka i nisu u funkciji proizvodnje.

Prva godina privatizacije 2006. godina po Ugovoru o kupovini preduzeća ima obavezu zadržavanja broja zaposlenih jednu godinu. Javor je izvršio prijem novih 100 radnika u cilju poboljšanja strukture čisto proizvodnih radnika i radnika koji rade normirane poslove.

Kvalitet traženih proizvoda je srednji i viši kvalitet za evropsko tržište a kolličine su male serije naloga po modelu, dezenu i boji. Veći nalozi se šiju u istočnim zemljama po znatno nižim cenama i blizinom izvora tržišta tkanine.

U proizvodnji konfekcije je zaposleno 400 proizvodnih radnika (krojača, šivača i radnika na peglanju i pakovanju). Pogon šivare čini 5 proizvodnih linija za proizvodnju muških košulja i 5 proizvodnih linija za proizvodnju ženskih košulja – bluza, čijom se podelom želi postići što manja izmena asortimana i kupaca po linijama.

Radno vreme proizvodnje i pratećih službi preduzeća je rad u jednoj smeni od 7h do 15h, jedino krojačnica ima potrebu zbog ostvarenje dnevnog kapaciteta da radi u dve smene.


Copyright © Javor Ivanjica 2010. Sva prava zadržana.
home mailto